คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

Privacy Notice

สำหรับผู้รับบริการทางการแพทย์ ไอเบบี้ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ การเจริญพันธุ์และพันธุกรรม

ไอเบบี้ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ การเจริญพันธุ์และพันธุกรรม ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการทางการแพทย์ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าน”) ที่เข้ารับบริการใน ไอเบบี้ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ การเจริญพันธุ์และพันธุกรรมจึงจัดทำคำประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้รับบริการทางการแพทย์ เพื่ออธิบายให้ท่านทราบว่า ไอเบบี้ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ การเจริญพันธุ์และพันธุกรรม เก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร รวมถึงสิทธิที่ท่านมีในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

คำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใหม่ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยก่อนจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ด้วยวัตถุประสงค์ใหม่ ไอเบบี้ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ การเจริญพันธุ์และพันธุกรรม อาจจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านในบางกรณี ขึ้นกับประเภทของข้อมูลและวัตถุประสงค์ของการประมวลผล คำประกาศที่ท่านอ่านอยู่นี้เป็นคำประกาศฉบับปรับปรุงล่าสุด

กรณีที่จำเป็นต้องขอความยินยอม ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส หรือจากผู้รึความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ไอเบบี้ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ การเจริญพันธุ์และพันธุกรรม จะดำเนินการขอความยินยอมจากผู้มีอำนาจกระทำการแทน

นิยาม

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการทางการแพทย์ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ของผู้รับบริการทางการแพทย์ ซึ่งมีความละเอียดอ่อนและสุ่มเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม จึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวมิติ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อผู้รับบริการทางการแพทย์ในทำนองเดียวกัน ความเสียหายตามนิยามนี้ รวมถึง การขาดเสรีภาพ การถูกดูหมิ่น การถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ความอับอาย

“ผู้รับบริการทางการแพทย์” หมายถึง ผู้เข้ารับบริการหรือรับคำปรึกษา รักษาภาวะผู้มีบุตรยากกับทาง ไอเบบี้ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ การเจริญพันธุ์และพันธุกรรม

“การประมวลผลข้อมูล” หมายถึง การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อข้อมูล ไม่ว่าจะโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดเรียง การจัดเก็บ การแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไข การค้นคืน การค้นหา การใช้ การเปิดเผยโดยการส่ง การแพร่กระจาย หรือการทำให้ล่วงรู้ได้โดยวิธีอื่น การวางเรียงกันหรือการรวมกัน การลบหรือการทำลาย

“ข้อมูลสุขภาพ” หมายถึง ไม่ว่าจะถ่ายทอดด้วยวาจา หรือเก็บบันทึกอยู่ในรูปแบบใดหรือสื่อใด ที่เกิดขึ้นหรือได้รับจากการให้บริการหรือการจัดการด้านสุขภาพ รวมไปถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นหรือได้รับจากการชำระค่าบริการ ที่อาจปิดเผยหรือบ่งบอกเกี่ยวกับสุขภาพหรือสภาพทางร่างกายจิตใจ ในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต ของบุคคลหนึ่งได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ขอบเขตด้านเนื้อหา

          คำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ จัดทำขึ้นสำหรับผู้รับบริการทางการแพทย์เป็นหลัก กรณีที่ท่านใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ของ ไอเบบี้ เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น สื่อสังคมออนไลน์ อีเมล์ SMS ขอให้ท่านดูประกาศความเป็นส่วนตัวได้ที่ Error! Hyperlink reference not valid.นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือสื่อสังคมออนไลน์ของผู้จัดทำดังกล่าว เพื่อทราบวิธีที่ ไอเบบี้ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งานออนไลน์เพิ่มเติมด้วย

          ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ภายใต้การคุ้มครองของ ไอเบบี้ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบข้อความ ภาพ หรือเสียง ที่เกิดขึ้นจากระบบการให้บริการ หรือการบริการทางการแพทย์ของ ไอเบบี้ และถูกเก็บบันทึกไว้อย่างเป็นระบบในลักษณะที่สามารถค้นคืนได้

แหล่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ ไอเบบี้ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ การเจริญพันธุ์และพันธุกรรม เก็บรวบรวม

          ไอเบบี้ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยตรงจากผู้รับบริการทางการแพทย์ หรือโดยอ้อมจากแหล่งอื่น ทั้งนี้ ไอเบบี้ จะแจ้งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นให้ท่านทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้เก็บรวบรวม เว้นแต่การแจ้งดังกล่าวไม่สามารถทำได้ หรือไม่จำเป็นต้องแจ้งตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ ไอเบบี้ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ การเจริญพันธุ์และพันธุกรรม เก็บรวบรวม

1.ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ

2.ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ข้อมูลติดต่อกรณีฉุกเฉิน

3.ข้อมูลเลขประจำตัวหรืออุปกรณ์ เช่น เลขประจำตัวประชาชน IP Address

4.ข้อมูลพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นของ ไอเบบี้ เช่น ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

5.ข้อมูลรูปภาพหรือวิดีโอที่เห็นใบหน้า หรือระบุตัวบุคคลได้

6.ข้อมูลอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลพันธุกรรม รวมถึงข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลการซักประวัติและการตรวจร่างกายโดยแพทย์ ภาพถ่ายรอยโรค ภาพถ่ายรังสี ผลการวินิจฉัย ประวัติการรักษา ประวัติการใช้ยา ใบสั่งยา ใบนัดแพทย์ ใบแจ้งค่ารักษาพยาบาล

7.ข้อมูลสิทธิ์การรักษาพยาบาล ประกันสุขภาพและประกันภัย หมายเลขกรมธรรม์

8.ข้อมูลการชำระค่าบริการ เช่น วิธีชำระเงิน ประวัติการชำระเงิน หมายเลขบัตรเครดิต

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive Personal Data)

          ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นที่ระบุเครื่องหมาย * ไว้นั้น เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 ไอเบบี้ จะควบคุมการเข้าถึงและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ และหากมีกรณีใดที่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ไอเบบี้ จะแจ้งความจำเป็นให้ท่านทราบเพื่อขอความยินยอมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

          ไอเบบี้ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย โปร่งใส และเป็นธรรม โดยจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์โดยอาศัยฐานทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูล ส่วนบุคคล ฐานทางกฎหมายที่ใช้
วัตถุประสงค์ด้านบริการทางการแพทย์
เพื่อใช้สำหรับการยืนยันตัวของท่าน การนัดหมายเพื่อติดตามการรักษาการประสานงานและส่งต่อการรักษา ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปข้อมูลการติดต่อ ฐานเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลตามมาตรา 24(1)หรือ
เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยโรคหรืออาการของท่าน การรักษา รวมทั้งการให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและอาจมีการเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพแก่ทีมผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชน์ในการรักษาและให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ ข้อมูลด้านสุขภาพ ฐานเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามตามมาตรา 26(1) หรือฐานการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคทางแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพ การรักษาทางการแพทย์ และการจัดการด้านสุขภาพ ตามมาตรา 26(5)(ก)
เพื่อใช้ประกอบการให้คำปรึกษา การวินิจฉัย หรือการรักษา ในการให้บริการทางการแพทย์ระยะไกลผ่านช่องทางออนไลน์ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป – ฐานเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลตามมาตรา 24(1) หรือ – ฐานการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาการให้บริการทางการแพทย์ ตามมาตรา 24(3)
ข้อมูลด้านสุขภาพ – ฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง ตามมาตรา 26 หรือ – ฐานเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามตามมาตรา 26(1) หรือ – ฐานการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคการแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพ การรักษาทางการแพทย์ และการจัดการด้านสุขภาพ ตามมาตรา 26(5)(ก)
เพื่อใช้สำหรับการเบิกค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านบริการทางการแพทย์อื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ข้อมูลทางการเงิน – ฐานการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาการให้บริการทางการแพทย์ ตามมาตรา 24(3)
ข้อมูลสุขภาพ – ฐานการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ตามมาตรา 26(5)(ค)
วัตถุประสงค์ด้านศึกษาโครงการวิจัย
เพื่อจัดทำโครงการวิจัยในนามของ ไอเบบี้ โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ยินยอมเข้าร่วมการวิจัยและยินยอมให้เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว   ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ฐานความยินยอม ตามมาตรา 24
ข้อมูลด้านสุขภาพ ฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง ตามมาตรา 26
เพื่อจัดทำโครงการวิจัยในนามของ ไอเบบี้ โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีอยู่แล้วจากฐานข้อมูลภายในนครศรีไอวีเอฟ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปข้อมูลสุขภาพ – ฐานเพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ ตามมาตรา 24(1) หรือ – ฐานการจำเป็นหรือประโยชน์โดยชอบตามกฎหมาย ตามมาตรา 24(5) – ฐานเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือ ประโยชน์สาธารณะอื่น ตามมาตรา 26(5)(ง)
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสถาบันวิจัยอื่น หรือผู้สนับสนุนทุนวิจัย ด้วยวัตถุประสงค์ในการทำงานวิจัยเพื่อประโยชน์สาธารณะ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป – ฐานความยินยอม ตามมาตรา 24 – ฐานเพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ ตามมาตรา 24 (1) หรือ – ฐานการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 24 (5)    
วัตถุประสงค์ด้านอื่นๆ
เปิดเผยแก่คู่สัญญา ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา หรือหน่วยงานภายนอกที่มีสัญญาหรือข้อตกลงกับ ไอเบบี้ ข้อมูลสุขภาพ – ฐานการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะด้านสาธารณสุขหรือด้านอื่นๆ ที่สำคัญ ตามมาตรา 26(5)(ข)
เปิดเผยแก่หน่วยงานอื่นอันเนื่องมาจาก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามที่กฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย ข้อมูลสุขภาพ – ฐานการจำเป็นในการนำข้อมูลด้านสุขภาพมาใช้หรือเปิดเผยเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายตามมาตรา 26(4) หรือ – ฐานการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะด้านสาธารณสุขหรือด้านอื่นๆ ที่สำคัญ ตามมาตรา 26(5)(ข) และ 26(5)(จ)
เพื่อใช้สำหรับการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์บริการของ ไอเบบี้ (กรณีที่อาจระบุตัวบุคคลได้) ข้อมูลรูปภาพหรือวิดีโอตัวบุคคลข้อมูลสุขภาพ – ฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง ตามมาตรา 26
เพื่อส่งจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ท่านโดยตรง ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปข้อมูลการติดต่อ – ฐานการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับการผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการให้แก่ผู้รับบริการทางการแพทย์ ซึ่งเคยใช้บริการทางการแพทย์ภายใน ไอเบบี้ มาก่อน ตามตามมาตรา 24(5) หรือ – ฐานความยินยอมในการณ๊ที่ไม่เคยใช้บริการทางการแพทย์ภายใน ไอเบบี้ตามมาตรา 24
เพื่อรวบรวมสถิติการให้บริการทางการแพทย์ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ให้แก่สภาวิชาชีพหรือองค์การควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ เช่น ราชวิทยาลัยต่างๆ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ข้อมูลสุขภาพ – ฐานการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะด้านสาธารณสุขหรือด้านอื่นๆที่สำคัญ ตามมาตรา 26(5)(ข) และ 26(5)(จ)
เพื่อรักษาความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่ ไอเบบี้ ข้อมูลรูปภาพหรือวิดีโอตัวบุคคล – ฐานการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการักษาความปลอด-ภัยด้านชีวิตและทรัพยสินของผู้รับบริการทางการแพทย์และบุคคลอื่นๆตาม มาตรา24(5)
เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ตอบข้อซักถามหรือข้อร้องเรียน ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปข้อมูลการติดต่อ – ฐานการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ตอบข้อซักถามหรือข้อร้องเรียน 26(5)(ก)

การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

       นอกจากใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ภายใน ไอเบบี้ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ การเจริญพันธุ์และพันธุกรรม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนแล้ว ไอเบบี้ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับข้อมูล”) ดังตัวอย่างต่อไปนี้

-อาจมีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ ในกรณีส่งต่อการรักษา หรือเปิดเผยแก่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างสถาบันเพื่อขอคำปรึกษาในการรักษา ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งในกรณีฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน

-อาจมีการเปิดเผยข้อมูลสุขภาพบางประการแก่บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการดูแลท่าน เช่น สมาชิกครอบครัว ญาติ เพื่อน เพื่อประโยชน์ของท่าน

-กรณีท่านพาญาติหรือบุคคลอื่นมาเป็นเพื่อนท่านหรือทำหน้าที่คอยดูแลท่าน ระหว่างที่ท่านเข้ารับบริการภายใน ไอเบบี้ จะถือว่าท่านยินยอมโดยปริยายให้บุคคลเหล่านั้นทราบข้อมูลของท่านระหว่างที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้คำปรึกษาแก่ท่าน

-อาจมีการเปิดเผยข้อมูลแก่สภาวิชาชีพหรือองค์การควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ เช่น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ราชวิทยาลัยต่างๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดทำสถิติการให้บริการด้านการแพทย์ภายในประเทศ

-อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการประกันสุขภาพ เช่น สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันชีวิตประกันภัย เพื่อให้สิทธิประโยชน์ด้านการชำระค่ารักษาพยาบาลแก่ท่าน

-อาจมีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงหรือควบคุมคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ของ ไอเบบี้

ทั้งนี้ การที่ ไอเบบี้ ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนั้น ไอเบบี้ จะจัดดำเนินการในกรอบของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ขอความยินยอมจากท่านหากจำเป็น หรือจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เช่น ปิดบังตัวตน การเข้ารหัส และทำข้อตกลงกับผู้รับข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ ซึ่งอาจเป็นข้อตกลงการรักษาความลับ ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

          ในกรณีที่ ไอเบบี้ จำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ ไอเบบี้ จะดำเนินการเพื่อทำให้มั่นใจว่าข้อมูลของท่านจะมีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศตามบทกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และอาจจำเป็นต้องขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน

การเก็บรักษาและการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

            ไอเบบี้ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ การเจริญพันธุ์และพันธุกรรม จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ ไอเบบี้ ตามที่แจ้งไว้ หรือระยะเวลาเท่าที่กฎหมายกำหนด หรือตราบเท่าที่ท่านยังคงให้ความยินยอมในการรักษาข้อมูลของท่านอยู่ โดยเมื่อสิ้นความจำเป็นในการเก็บรักษา หรือท่านขอถอนความยินยอม หรือท่านไม่ได้ขอให้ ไอเบบี้ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ปฏิบัติตาม ใช้ หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ไอเบบี้ จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้อีกต่อไป

ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

          ไอเบบี้ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ การเจริญพันธุ์และพันธุกรรม จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ท่านได้ การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ ไอเบบี้ ทำให้ไม่สามารถให้บริการทางการแพทย์แก่ท่านได้

            ไอเบบี้ อาจจำเป็นต้องขอความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของท่าน ซึ่งหากท่านไม่ให้ความยินยอม ท่านจะไม่สามารถรับบริการได้หรืออาจได้รับความสะดวกจากการใช้บริการลดลง เช่น ไม่ได้รับจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ หรือไม่สามารถใช้บริการการแพทย์ทางไกล ทั้งนี้การไม่ให้ความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการได้รับบริการพื้นฐานหลักจาก ไอเบบี้ แต่อย่างใด

สิทธิของผู้รับบริการทางการแพทย์ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

          พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 ให้สิทธิ์แก่เจ้าของข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน ดังนี้

1.สิทธิขอถอนความยินยอม

2.สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

3.สิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อสามารถกระทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ

4.สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

6.สิทธิขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

7.สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

8.สิทธิร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

            โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามเรื่องสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือแจ้งความจำนงขอใช้สิทธิ์ตามช่องทางและหลักเกณฑ์ของ ไอเบบี้ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ การเจริญพันธุ์และพันธุกรรม กำหนดไว้

            ทั้งนี้ ไอเบบี้ อาจปฏิเสธคำขอใช้สิทธิ์ของท่านทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ขึ้นกับหลักเกณฑ์ของกฎหมาย เช่น เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าการดำเนินตามคำขอของท่านจะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น โดย ไอเบบี้ จะชี้แจงให้ท่านทราบ หากมีข้อจำกัดบางประการในการดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิ์ของท่าน

            โดยทั่วไป ไอเบบี้ จะดำเนินตามคำขอของท่าน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอพร้อมหลักฐานประกอบที่สมบูรณ์ครบถ้วน หากมีกรณีที่พิจารณาแล้วว่า จำเป็นต้องใช้เวลาดำเนินการมากกว่า 30 วัน ไอเบบี้ จะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว

คำถามหรือข้อสงสัย

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคำประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้รับบริการทางการแพทย์ของ

ไอเบบี้ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ การเจริญพันธุ์และพันธุกรรม โปรดติดต่อ

  • ชื่อ : ไอเบบี้ คลินิก
  • สถานที่ติดต่อ : อาคารแอทธินีทาวเวอร์ ชั้น 11
  • ช่องทางการติดต่อ : Line @: @iBaby หรือ 02-168-8640