Blog

บทความเพื่อสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญ

การติดเชื้อ

การติดเชื้อสามารถเป็นสาเหตุของภาวะมีบุตรยากในทั้งฝ่ายชายและหญิง…

การตกไข่ล้มเหลว

สาเหตุที่เจอบ่อยที่สุดของภาวะมีบุตรยากจากฝ่ายหญิงคือการที่ไม่มีการตกไข่…