Blog Male

ใครที่เหมาะกับการทำเด็กหลอดแก้ว

เด็กหลอดแก้วเป็นวิธีการที่ถือว่าดีที่สุดในปัจจุบันที่จะก้าวข้ามข้อจำกัดของธรรมชาติได้ สมัยก่อนถ้าอยากมีลูกก็มักจะใช้วิธีตามธรรมชาติ แต่ปัจจุบันการทำเด็กหลอดแก้วจะทำให้โอกาสการตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นจากวิธีทางธรรมชาติอย่างมาก

การฉีดเชื้อเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้อย่างไร

การฉีดเชื้อหรือการผสมเทียม เป็นการนำเอาเชื้ออสุจิฉีดเข้าโพรงมดลูกในวันที่ไข่ตก แต่ก่อนหน้าไข่ตกก็ได้มีการกระตุ้นไข่ เพื่อให้ไข่มีจำนวนมากกว่าธรรมชาติในรอบนั้น

สภาวะที่มีผลต่อการเดินทางของเชื้ออสุจิ

แม้ว่าร่างกายของผู้ชายจะผลิตอสุจิที่มีชีวิตได้เพียงพอ แต่บางครั้งปัจจัยและสภาวะบางอย่างมีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายของอสุจิ

สภาวะที่มีผลต่อการสร้างเชื้ออสุจิ

มีหลายหัวข้อที่มีผลต่อการสร้างเชื้ออสุจิที่ลูกอัณฑะ ซึ่งสภาวะนี้นำไปสู่ความผิดปกติของรูปร่างหรือจำนวนเชื้ออสุจิ ดังต่อไปนี้